Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolek » Provozní řád | Skok na navigaci

Provozní řád sítě občanského sdružení SouthPrague.Net

Provozní řád sítě SouthPrague.Net


Článek 1. - Úvodní ustanovení

1. Síť SouthPrague.Net (dále jen SPNET) je počítačová síť budovaná a provozovaná občanským sdružením SouthPrague.Net (dále jen „sdružení“) pro potřeby svých členů.

2. Do sítě SPNET je možné připojit pouze člena, který byl přijat radou sdružení, čekatele na členství (do rozhodnutí rady), případně neziskové subjekty dle individuálních smluv o spolupráci.

3. Při vstupu člena do sdružení si člen volí své unikátní identifikaci (username) a je mu přiděleno unikátní členské číslo (ID).

Článek 2. - Působnost a účel provozního řádu

1. Provozní řád upravuje závazný postup při užívání sítě SPNET.

2. Tento provozní řád se vztahuje na užívání jakýchkoli zařízení, zejména:

a. zařízení ve vlastnictví sdružení,

b. zařízení ve vlastnictví nebo provozovaná členy sdružení a subjekty dle čl.1 odst.2, které jsou připojeny k síti SPNET.

3. Účelem provozního řádu je definovat pravidla používání sítě a chránit SPNET před zneužitím a neoprávněným užíváním zařízení a počítačové sítě SPNET.

Článek 3. - Vymezení pojmů

1. Pro účely tohoto řádu se rozumí:

a. sítí SPNET souhrn všech technických a softwarových prostředků, potřebných k propojení zařízení mezi sebou, ostatními sítěmi, či sítí internet,

b. uživatelem počítačových prostředků:

i. každá osoba připojená dle čl.1.odst.2

ii. rodinní příslušníci řádného člena sdružení, kteří jsou členové společné domácnosti s řádným členem sdružení, kdy je společná domácnost vymezena bytovou jednotkou

iii. členové společné domácnosti řádných členů sdružení, kdy je společná domácnost vymezena bytovou jednotkou

c. legální software - soubor počítačových dat (spustitelné soubory, multimediální soubory, textové soubory atp.) získaných v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s autorským zákonem a etickými pravidly,

d. počítačovými prostředky všechna zařízení uvedená v čl. 2 odst. 2 provozního řádu, síť SPNET nebo obojí,

e. správcem NODE člen starající se o chod NODE,

f. komerčním účelem taková činnost, jejž přímým cílem je získání zisku (např. poskytování počítačových prostředků sítě SPNET za úplatu, cílená reklamní kampaň, apod.),

Článek 4. - Oprávnění uživatelé počítačových prostředků

1. Užívat počítačové prostředky mohou osoby dle čl.3 odst. 1b

Článek 5. - Přístup k počítačovým prostředkům z a do počítačových sítí mimo síť SPNET

1. Přístup k počítačovým prostředkům, které jsou součástí sítě SPNET z počítačových sítí mimo SPNET není až na výjimky podporován.

2. Počítačové prostředky, ke kterým je možno přistupovat z jiných sítí, určí Rada sdružení.

3. Přístup k počítačovým prostředkům sítě SPNET z počítačových sítí mimo SPNET mají všichni správci NODE určeným kanálem, většinou SSH na jimi spravované NODE.

4. Každý uživatel počítačových prostředků SPNET souhlasí s monitorováním své činnosti správci NODE, pokud vznikne podezření z porušování povinností, které jsou obsahem těchto pravidel.

5. Pro účely monitorování síťového provozu může shromažďovat správce NODE zejména tyto údaje: zdrojová a cílová adresa IP, číslo portu (protokolu), datum uskutečnění přenosu, doba trvání přenosu a počet přenesených bytů.

Článek 6. - Využití sítě SPNET

1. Všeobecně používané počítačové prostředky sítě SPNET jsou uveřejněny na webu sdružení.

2. Provoz některých počítačových prostředků či přístup na ně může být z bezpečnostních, technických, či jiných důvodů omezen.

3. Žádný počítačový prostředek v síti SPNET není garantován.

Článek 7. - Povinnosti uživatele

1. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit a vědomě používat software získaný v rozporu s právními předpisy, zejména s autorským zákonem a že software, získaný v souladu s těmito předpisy nebude užívat v rozporu se smlouvou, kterou autor softwaru udělil svolení k jeho užití. Dále se uživatel zavazuje, že nebude šířit a vědomě propagovat materiály, které jsou v rozporu s právními předpisy či mohou poškodit dobré jméno sdružení.

2. Je zakázáno zneužívat síť a počítačové prostředky sdružení pro komerční účely.

3. Uživatel komunikuje při problémech především s administrátorem svého NODE s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, ať již z pohledu bezpečnosti počítačových prostředků, či z pohledu ochrany jiných oprávněných uživatelů (Jestliže členovi odmítají administrátoři jeho NODE poskytnout součinnost při řešení problému, může to člen oznámit Radě sdružení, která se bude tímto podnětem zabývat).

4. Uživatel může používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP ECHO (ping).

5. Uživatel nesmí vystupovat pod identitou jiného uživatele.

6. Uživatel je povinen používat a sledovat všechny určené povinné komunikační kanály. Pokud uživatel nebude vědomě, či nevědomě sledovat určené komunikační kanály, tak v případě jakékoliv situace z toho plynoucí, si ponese uživatel následky sám.

7. Uživatel nesmí svojí činností omezovat, ohrožovat či poškozovat ostatní uživatele sítě SPNET, či SPNET jako celek a za svá jednání nese plnou odpovědnost.

8. Při zjištění problémů způsobených zařízením uživatele nebo jím samotným je uživatel povinen ihned odstranit zdroj problému a následně provést nápravu. Neučiní-li tak, nese uživatel hmotnou odpovědnost.

Článek 8. - Ustanovení závěrečná

Použití jakýchkoliv prostředků získaných pomocí sítě SPNET je na vlastní riziko člena. Sdružení nenese žádnou odpovědnost za kvalitu, přesnost a obsah informací takto získaných.

Osobní údaje jsou chráněny např. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, trestní zákon.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 09.05.2012 a tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti předešlé vnitřní řády, normy a předpisy vztahující se k používání počítačových prostředků.

- Konec souboru -


Vaše informace

  • Přihlášen: NE
  • IP: 3.92.91.54

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook