Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolek » Stanovy | Skok na navigaci

Stanovy spolku SouthPrague.Net, z.s.

Čl. I. Základní ustanovení

  1. Název spolku je SouthPrague.Net, z.s.
  2. SouthPrague.Net, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolné, nezávislé a neziskové společenství fyzických osob.
  3. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”).
  4. Sídlem spolku je Elišky Přemyslovny 399, 156 00 Praha 5 Zbraslav.

Čl. II. Účel a činnost spolku

  1. Členové spolku se sdružují za účelem provozování komunitní počítačové sítě vybudované zejména ke komunikaci, vývoji a výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozvoji vzdělanosti, kultury a poznání.
  2. Spolek vyvíjí následující hlavní činnosti:
   2.1. Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí.
   2.2. Vývoj a výzkum technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií.
   2.3. Provozování informačního systému.
   2.4. Podpora využívání internetu a informačních technologií.
   2.5. Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
   2.6. Rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií.
   2.7. Poskytování poradenství a konzultací členům.
   2.8. Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost.
   2.9. Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení hlavních cílů spolku, nebo je součástí jiného takového projektu.
   2.10. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho projektů.
   2.11. Spolupráce na neziskových projektech, které sledují slučitelné cíle.

Čl. III. Členství a jeho vznik a zánik

  1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle spolku.
  2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů. Náležitosti týkající se seznamu členů upravuje vnitřní předpis.
  3. Zájemce o členství se po podání přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako Čekatel členství.
  4. O vzniku členství rozhoduje Rada. Při rozhodování o přijetí nového člena vezme v úvahu především doporučení a reference stávajících členů a technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu spolku. Na přijetí za člena spolku nemá žadatel právní nárok.
  5. Člen spolku má právo podat žádost o pozastavení členství na dobu minimálně tří měsíců. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské příspěvky a nemá právo využívat produkty spolku a rozhodovat v orgánech spolku.
  6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů spolku z následujících důvodů:
   6.1. Vystoupením člena ze spolku.
   6.2. Rozhodnutím schůze členů o vyloučení člena.
   6.3. Úmrtím člena.
   6.4. Zánikem spolku.
   6.5. Uplynutím doby 24 měsíců od okamžiku pozastavení členství, pokud během této doby nedošlo k obnovení členství.
   6.6. Nezaplacením členských příspěvků dle §238 NOZ, podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
  7. Schůze členů může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
   7.1. Člen spolku závažným způsobem porušuje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně spolkem upozorněn. Upozornění spolkem na takové jednání není nezbytné v případě, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
   7.2. Vyloučenému členovi zaniká členství ve spolku dnem rozhodnutí Schůze členů.

Čl. IV. Práva a povinnosti člena

  1. Člen spolku má právo:
   1.1. Účastnit se jednání Schůze členů, hlasovat na ní a podávat návrhy.
   1.2. Volit a být volen do orgánů spolku.
   1.3. Využívat, za podmínek stanovených vnitřními předpisy produkty spolku.
   1.4. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a navrhovat kontrolu činnosti spolku Kontrolní komisi.
   1.5. V případě svého vyloučení se do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě obrátit na Kontrolní komisi s žádosti o přezkoumání jeho vyloučení.
  2. Člen spolku má povinnost:
   2.1. Dodržovat stanovy spolku, jakož i všechny interní předpisy spolkem vydané.
   2.2. Hájit dobré jméno spolku.
   2.3. Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky.
   2.4. Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku.
   2.5. Sledovat dění ve spolku a dle svých schopností a možností přispívat k prospěchu a rozvoji spolku.

Čl. V. Orgány spolku

  1. Schůze členů
   1.1. Schůze členů je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. Schůzi členů svolává statutární orgán spolku nejméně jednou v kalendářním roce. Statutární orgán však svolá Schůzi členů kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo Kontrolní komise spolku. Schůze členů může být uskutečněna také elektronickou formou.
   1.2. Schůze členů se svolává oznámením na webovém informačním portálu spolku a rozesláním informace všem členům spolku elektronickou poštou nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.
   1.3. V roce, kdy končí mandát orgánům spolku voleným Členskou schůzí, vykonávají tyto orgány svůj mandát do doby konání Členské schůze v daném roce.
   1.4. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
   1.5. Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 50% členů spolku. Není-li schůze členů schopná usnášení, svolá svolávající náhradní Schůzi členů za 30 minut. Náhradní Schůze členů je vždy schopna usnášení.
   1.6. Po zahájení schůze a ověření usnášeníschopnosti je zvolen předseda zasedání a následně ověřovatel zápisu. Zasedání Schůze členů jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
   1.7. Výhradně Schůzi členů přísluší:
    1.7.1. Volit z členů rovnou, přímou volbou členy Rady na dobu 2 let v počtu nejméně pěti členů.
    1.7.2. Volit z členů rovnou, přímou volbou členy Kontrolní komise na dobu 2 let.
    1.7.3. Odvolávat členy Rady nebo Kontrolní komise spolku.
    1.7.4. Schvalovat na základě Radou předloženého návrhu výši členských příspěvků.
    1.7.5. Měnit stanovy, v tom případě rozhoduje schůze členů třípětinovou většinou hlasů přítomných členů.
    1.7.6. Schvalovat zprávu Rady o hospodaření a zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti spolku za uplynulý kalendářní rok.
    1.7.7. V případě zániku spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.
   1.8. Člen spolku se může nechat na členské schůzi zastoupit na základě plné moci, která musí být udělena pro určitou členské schůzi a opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec může na členské schůzi zastupovat nejvýše jednoho člena.
   1.9 Zápis ze schůze je následně ve lhůtě 40 dní zpřístupněn členům spolku v elektronické podobě na webovém informačním portálu spolku.
  2. Rada
   2.1. Rada je nejméně pětičlenná včetně předsedy.
   2.2. Radě přísluší:
    2.2.1. Volit ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku.
    2.2.2. Odvolávat předsedu a místopředsedu spolku.
    2.2.3. Přijímat interní řády spolku. Rada vydá minimálně finanční řád spolku, organizační řád spolku a provozní řád sítě spolku.
    2.2.4. Rozhodovat o přijetí nových členů spolku, navrhovat Schůzi členů jejich vyloučení a má právo pozastavit členství členovi, kterého hodlá Schůzi navrhnout k vyloučení.
    2.2.5. Vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence.
    2.2.6. Zajistit řádnou evidenci majetku spolku.
    2.2.7. Podávat schůzi členů zprávu o hospodaření.
    2.2.8. Navrhovat členské schůzi změnu členských příspěvků.
   2.3. Zasedání Rady svolává předseda spolku zpravidla jedenkrát měsíčně.
   2.4. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.
   2.5. Rozhodnutí Rady jsou ve formě písemné, podepsané přítomnými členy Rady, či ve formě soupisu rozhodnutí v elektronické podobě dostupné běžnými prostředky všem členům.
   2.6. Rada umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a soupisu rozhodnutí Rady, Kontrolní komisi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
  3. Předseda
   3.1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
   3.2. Předseda koordinuje činnost spolku a přijímá rozhodnutí za účelem řízení spolku a jeho řádné správy.
   3.3. Obvykle plní funkci předsedajícího při zasedání Rady a koordinuje její činnost.
   3.4. Rozhoduje v pracovněprávní oblasti.
  4. Místopředseda
   4.1. Místopředseda zastupuje předsedu v případě, že jej předseda písemně pověřil. V rámci pověření je pak oprávněn jednat shodně a stejným způsobem jako by jednal předseda.
  5. Kontrolní komise
   5.1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem spolku.
   5.2. Kontrolní komise je minimálně tříčlenná a volí ji Schůze členů.
   5.3. Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností spolku. Předseda a Rada jsou povinni poskytnout kontrolní komisi veškeré materiály související s činností spolku.
   5.4. Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a Schůzi členů předkládá zprávu o kontrole hospodaření a činnosti spolku za uplynulý kalendářní rok.
  6. Společná ustanovení o orgánech spolku.
   6.1. Za výkon funkce v orgánech spolku přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů předsedovi spolku a členům Rady - jedná se o prokazatelné náklady spojené s komunikací s orgány státní správy, jinými sdruženými organizacemi, fyzickými a právnickými organizacemi, které jsou spojeny s činností spolku.
   6.2. Funkce člena Kontrolní komise a člena Rady jsou neslučitelné.
   6.3. V případě, že během funkčního období Rady, nebo Kontrolní komise, dojde ke snížení počtu členů, může orgán, ve kterém tato situace nastala, kooptovat z řad členů spolku, a s jejich souhlasem, své nové členy tak, aby byl naplněn počet členů určený stanovami pro dotčený orgán. S rozhodnutím o kooptaci nového člena musí souhlasit všichni členové orgánu, do kterého má být kandidát kooptován. O změně ve složení dotčeného orgánu musí být informováni členové spolku do 15 dnů.
   6.4. Ukončením či pozastavením členství končí i členství v orgánech spolku.

Čl. VI. Zásady hospodaření

  1. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
   1.1. Členské příspěvky.
   1.2. Dary a jiná obdobná plnění fyzických a právnických osob.
   1.3. Příjmy z jiných finančních zdrojů.
  2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s účelem spolku a k zajištění jeho provozu a správy.
  3. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Radou.

Tyto stanovy jsou platné od 27. 11. 2016.
Ve formátu PDF si je můžete stáhnout ZDE

Starší verze stanov:

 • Stanovy platné do 26.11.2016: ZDE
 • Stanovy platné do 23.11.2014: ZDE

Vaše informace

 • Přihlášen: NE
 • IP: 3.92.91.54

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook